top of page

우체국길 단독주택 및 레스토랑

대지 위치   공주시 우체국길

대지 면적   43 m² 
건축 면적   36.14 m²                                        

연  면  적   36.14 m² 

규       모   지상 1층
용       도   근린생활시설
구       조   목구조
사       진   texture on texture

9-1.jpg

대지 위치   충청남도 공주시 우체국길                 규       모   지상 1층                   용       도   단독주택 및 레스토랑                 구       조   한식목구조 + 철골구조                 사       진   texture on texture

bottom of page