top of page

누하동 공공 한옥

대지 위치   서울특별서 종로구 누하동
건축 면적   76.1 m²                                        

건  폐  율   61.77 %

규       모   지상 1층
용       도   근린생활시설
구       조   한식목구조, 한식기와
사       진   texture on texture

2305_MOOIONE_FERMENTED_JPEG_FIN-1.jpeg

대지 위치   서울특별시 종로구 누하동                       규       모   지상 1층                        용       도   근린생활시설                        구       조   한식목구조                        사       진   texture on texture

bottom of page