top of page

​기천리 주택

대지 위치   경기도 화성시 기천리

대지 면적   659 m² 
건축 면적   114.89 m²                                        

연  면  적   114.89 m² 

규       모   지상 1층
용       도   단독주택
구       조   철근콘크리트, 목구조
사       진   texture on texture

bottom of page